گرمایش زیست توده ای(Biomass) : منبع انرژی جایگزینی برای گلخانه های صنعتی

گرمایش زیست توده ای(Biomass) : منبع انرژی جایگزینی برای گلخانه های صنعتی

امروزه ما با گرایش جدید و شدیدی در گلخانه ها دارن مواجهه هستیم که باعث میشود آنها بیشتر بیشتر بویلرهایی با سیستم بیومسی را جایگزین بویلرهای پروپانی و نفتی خود کنند. فاکتورهایی که به وجود آورنده ی این گرایش هستند بسیار ساده هستند.

در جاهایی که گاز طبیعی در دسترس نیست گزینه هایی مثل نفت، پروپان و برق برای گرمایش گلخانه های صنعتی بسیار گران در می آیند. حالا در این شرایط در بسیاری از مناطق ما با منابع بیومسی نزدیک به گلخانه ها مواجه هستیم همچنین خواست در حال رشدی در دولت ها برای ادامه روند گسترش بیومس وجود دارد. نکات مهمی وجود دارد که به صورت گسترده سیستم بیومس را تحت تاثیر قرار میدهد در نتیجه باید گلخانه داران از آن ها اگاه باشند.

 

یک پیغام بگذارید